Vår arbeidsdag

Vår arbeidshverdag

Energidepartementets hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.

Et overordnet mål er å sikre høy verdiskaping gjennom effektiv og miljøvennlig forvaltning av energiressursene.

Uten god konkurranseevne, effektiv ressursbruk og lønnsomhet i energisektoren skapes det ikke arbeidsplasser og inntekter som er nødvendige for å sikre velferd og sysselsetting. Energipolitikken må legges opp slik at man innenfor miljømessig forsvarlige rammer, best mulig utnytter den samlede tilgangen på arbeidskraft, kunnskap, kapital og naturressurser.

Som sekretariat for den politiske ledelse vil departementets mål utvikle seg med regjeringens energipolitiske målsettinger som blant annet er gjengitt i aktuelle meldinger og proposisjoner til Stortinget.