Kristin

Kristin Thorvaldsen

Kristin
Samfunnsøkonom

Seniorrådgiver i EU/EØS-enheten

Bakgrunn

Jeg begynte å jobbe i OED i januar 2011, dagen etter jeg hadde avsluttende muntlig eksamen ved Økonomisk institutt på Universitetet i Oslo. De første årene i departementet jobbet jeg i Olje- og gassavdelingen (OG) der jeg jobbet i Seksjon for gass og infrastruktur (senere Seksjon for markedsanalyse). I OG-avdelingen jobbet jeg mest med gassmarkedsanalyse og prisprognoser på gass, som man blant annet bruker i budsjettprosesser.

I 2018 tok jeg med meg familien til Brussel og jobbet to og et halvt år som utsendt nasjonal ekspert i Europakommisjonens generaldirektorat for energi. Der jobbet jeg i enheten for strategi og politikk-koordinering, og jobbet med en rekke problemstillinger knyttet til EUs mål på energi- og klimaområdet. De siste månedene i Europakommisjonen brukte jeg stort sett på å jobbe med  energirelaterte elementer av det som endte opp med å bli EUs koronaredningspakke.

Da jeg kom tilbake til OED sommeren 2020 begynte jeg i EU/EØS-koordineringsenheten, som koordinerer og støtter seksjonene i departementet i EU/EØS-arbeidet. Det har vært en god anledning for meg å få nytte av både EU-kompetansen og å beholde kontakten med nettverket jeg fikk i Brussel.

«Vi skal ivareta norske interesser overfor EU, og i alle faser av EØS-prosessen»

Min arbeidshverdag

EU/EØS-arbeidet i departementet handler i grunn om å følge opp stort og smått som er beskrevet i OEDs EU/EØS-strategi. Vi skal ivareta norske interesser overfor EU, og i alle faser av EØS-prosessen. Siden disse fasene er forskjellige, blir også nødvendigvis arbeidet avhengig av hvor i prosessen ulike saker er. Siden vi alltid har mange saker vi jobber med parallelt og på tvers av departementets ansvarsområde er det stor variasjon på tema og oppgaver, det liker jeg godt.

Arbeidet følger noen faste milepæler som EØS-komitémøter, redegjørelser, halvårlige rapporteringer og liknende, men jeg står ellers ganske fritt til å bestemme hvilke arbeidsoppgaver jeg jobber så fremt alt blir ferdig når det skal. Da jeg skrev mastergraden min om arbeidsliv var autonomi et av elementene som økte trivsel og kvalitet på jobben, dette kan jeg bekrefte at er sant!

Noe av det vi har jobbet med den siste tiden har vært å komme med innspill til overordnede norske posisjoner til EUs strategiske prioriteringer som for eksempel Europas grønne giv, til det å sende nytt EU-regelverk på høring, og å jobbe med implementering av regelverk som skal inn i EØS-avtalen. I tillegg er det en del rapporteringer om status og fremdrift i ulike saker i EØS-prosess, blant annet til Stortinget.

Bruk av faglig bakgrunn

Jeg er som tidligere nevnt utdannet samfunnsøkonom med mastergrad fra Universitetet i Oslo, med hovedvekt på mikroøkonomisk analyse. Selv om arbeidsoppgavene besto av mer tallknusing i Olje- og gassavdelingen enn i EU/EØS-stab, har jeg fortsatt god nytte av bakgrunnen min som samfunnsøkonom. Regelverksutformingen i EU er basert på studier og konsekvensutreninger, og det å ha et analytisk rammeverk å lese disse i tror jeg kan være en stor fordel. En viktig del av jobben er jo også å holde seg oppdatert på andre studier og publikasjoner som legges frem på egne fagområder, og da er det veldig fint å ha en solid metodisk bakgrunn å kunne vurdere dem ut fra.

I Europakommisjonen fikk jeg også muligheten til å ta en del videreutdanningskurs i ulike deler av arbeidsprosessene og prosedyrene i EU, samt delta på språkkurs. Å utvide språkkunnskapene i fransk og tysk har vært svært nyttig i min nåværende jobb siden det gjør deg mindre avhengig av å finne engelske kilder for å holde deg oppdatert på europeisk politisk utvikling.