Johanna

Johanna
Master i ‘International Business and Politics

Seniorrådgiver i Olje- og gassavdelingen

Bakgrunn

Jeg har jobbet i ulike deler av Olje- og energidepartementet siden juni 2013 – da holdt jeg på med å ferdigstille masteroppgaven i International Business and Politics ved Handelshøyskolen i København (CBS), hvor jeg skrev om statens rolle i energisektoren i Brasil, inspirert etter mitt utvekslingsopphold til São Paulo. Jeg hadde et ønske om å jobbe i skjæringspunktet mellom økonomi og politikk, og var så heldig at jeg fikk jobbe videre med oppfølging av Brasil i jobben i Olje- og energidepartementet. Jeg hadde særlig ansvar for forsknings- og teknologisamarbeidet med Brasil, som vi forhandlet frem og fulgte opp bl.a. gjennom felles utlysninger sammen med Forskningsrådet. Etter tre år gikk jeg over til å jobbe med myndighetsoppfølging av utbygging og drift olje- og gassfelt på norsk sokkel, med ansvar for den sørlige del av Nordsjøen. Deretter har jeg hatt ansvar for økonomisk analyse av petroleumsaktivitet på norsk sokkel, hvor OED (nå ED) leverer anslag og vurderinger til nasjonalbudsjett og statsbudsjett. I 2019 åpnet det seg en mulighet til å søke seg til Paris, hvor OED (nå ED) har en stilling som energirådgiver ved den norske OECD-delegasjonen.

De to siste årene har jeg derfor fulgt opp arbeid knyttet til Norges deltakelse i det internasjonale energibyrået (IEA). IEA er en viktig premissleverandør for analyse på energimarkedene, og gjennom pandemien oppstod nye faglige spørsmål som konsekvensene av oljeetterspørselsfall og viktigheten av ren energiomlegging og veien til nettonullutslipp. Nå er jeg tilbake i ED og skal følge opp gasstransportsystemet og gasseksport til Europa, hvor vi bl.a. skal se nærmere på videre utvikling av infrastrukturen fremover.

«Det jeg liker godt med å jobbe i ED er at man føler at man er «der det skjer»»

Min arbeidshverdag

Som det fremgår over, er det svært varierte oppgaver man får i fanget og alltid spennende saker! Man jobber med dagsaktuelle saker og fagfelt, som til tider får stor plass i den offentlige debatten. Selv om visse saker følger et visst årshjul, kan dagene ofte være ganske uforutsigbare med bestillinger som kommer inn fra sidelinjen, være seg å bidra med talepunkter/bakgrunnsnotater til et besøk/møte som statsråden skal på, svare på spørsmål fra Stortinget etc. Det er veldig stimulerende å jobbe sammen med så mange faglige dyktige og samfunnsengasjerte medarbeidere, samtidig som det er et uformelt miljø hvor man har det mye gøy sammen.

Bruk av faglig bakgrunn

Jeg valgte en økonomigrad som også ga meg en tverrfaglighet i form av statsvitenskap og forretningsjus, samt innslag av språk (fransk). Å være en generalist er en fordel for å kunne skaffe seg et overblikk og se sammenhenger, og dette kommer godt med siden myndighetsoppfølgingen av energisektoren ofte må ta innover seg flere hensyn som skal tas (ressursforvaltning, samfunnsøkonomi, klimapolitikk, sameksistens med fiskeri etc.). I tillegg er energisektoren en teknisk avansert bransje med et mangfold av aktører og interessenter, så det er essensielt å gi politisk ledelse et godt faktagrunnlag som både er presist og samtidig lett å forstå. Min bakgrunn som økonom mener jeg har bidratt til at jeg raskt kan sette meg inn i og analysere komplekse problemstillinger, og omsette dem til konkrete budskap bla. til bruk i taleskriving og bakgrunnsnotater. Man produserer generelt mye skriftlig materiale som skal brukes som beslutningsgrunnlag for politikerne og på tvers av departementene.